Lagapaddinkel

Info algemeen

De Provincie Overijssel heeft de landinrichting Losser opdracht gegeven om in het Lossers grondgebied Elsbeek-Overdinkel verkaveling van agrarische gronden uit te voeren.
Alle landbouwgronden worden hierbij verkaveld. Dit heeft tot doel om agrarische gronden te herindelen, maar ook wordt er nieuwe natuur aangelegd en waterlopen heringericht.
 
In deze landinrichtingscommissie ook wel uitvoeringscommissie hebben de volgende instanties zitting:
Provincie Overijssel, Kadaster, Dienst Landelijk Gebied, Waterschap Regge en Dinkel, gemeente Losser, Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO-
Noord), Federatie Particulier Grondbezit, Natuur- en Milieu Overijssel.
 
In de jaren '70 van de vorige eeuw werd de Dinkel gekanaliseerd om het vele water, met name uit Duitsland, beter en sneller te kunnen afvoeren.
Dit is toen door Duitsland betaald. 
Nu anno 2012 wil de overheid de Dinkel dekanaliseren, vrije meandering, dit houdt in dat de Gobimatten (van beton) van bodem en taluuds verwijdert zullen worden, de bovenlaag van de landbouwgronden wil men afgraven, dit alles om vrije meandering van de Dinkel mogelijk te maken. 
 
De overheid is voornemens om het bestaande lagapad te verwijderen en deze 25 meter verder vanaf de Dinkel aan te leggen.
Aan beide zijden van de Dinkel wil de overeheid 25-meter brede stroken nieuwe natuur aanleggen, dit staat in het ontwerp bestemmingsplan als "herinrichting beek" aangegeven, lees "herinrichting Dinkel". Direct naast deze 25-meter brede stroken nieuwe natuur wil men nog eens extra 5 meter brede stroken landbouwgrond verwerven om een nieuw recreatief fietspad aan te leggen. In dat geval is de Dinkel niet meer zichtbaar, niet meer te beleven.
 
Dit alles wil men doen om de Dinkel vrij te kunnen laten meanderen en om te kunnen voldoen aan de Kader Richtlijn Water (KWR) en om het water langer vast te houden.
 
Inwoners van de gemeente Losser zijn van mening dat met verplaatsing van het lagapad de natuurbeleving negatief beindvloedt word.
De waterspiegel van de Dinkel is dan niet meer te zien en de beleving van de flora en fauna is er dan niet meer.
Nu kun je vlak langs het water recreëren en is de waterspiegel van de Dinkel goed zichtbaar en daardoor beleef je de Dinkel in al haar facetten.
De inwoners willen een optimale beleving van de Dinkel in relatie tot Lagapad en haar omgeving.
 
Het betreft het gedeelte van de Dinkel tussen Goormatenweg-Glanestraat-Duitse grens.
 
Opmerkelijk:
Uit de totale reactienota, (dit is een verzameling van zienswijzen door burgers ingediend en reacties hierop van de gemeente op de ingediende zienswijzen die gedaan zijn op het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied dat in 2011 ter inzage heeft gelegen) blijkt dat  geen enkele burger, agrariër of organisatie gevraagd heeft om verplaatsing van het lagapad en het vrij laten meanderen van de Dinkel. Het lagapad stond in het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Losser, toen nog keurig op de huidige plaats ingetekend. Nu echter, medio 2012,  staat een tweede (het) pad 25 m verder vanaf de Dinkel ingetekend.

Wij zijn van mening dat het plan nogal nadelen zitten, deze kunt u lezen in de door ons ingediende zienswijze, op deze site te downloaden. Een van de grote nadelen is dat je in de nieuwe situatie de Dinkel vanaf het lagapad niet meer kunt zien en daardoor is er een verlies op de natuurbeleving van flora en fauna op en langs de Dinkel; waterspiegel van de Dinkel is dan niet meer zichtbaar. Nu recreëert (fietst/wandelt) u vlak langs de Dinkel. Het pad ligt er ter volle tevredenheid van burgers uit onze gemeente en de vele recreanten van elders. Door de dan lagere waterspiegel ontstaan er poelen met stilstaand water, waardoor slib van de Duitse waterzuivering en zwerfvuil vanuit Duitsland blijft liggen. Hierdoor ontstaat stankoverlast en dit geeft weer aantrekkingskracht op ongedierte zoals muggen, ratten etc.  Muggen zijn dol op poelen met stilstaand water. Ratten en muggen zijn ziekteverspreiders en overbrengers ervan. Zie voor meer onze zienswijze.

Wij zijn van mening dat het kapitaalvernietiging is van de hoogste orde, het huidige pad ligt er goed er is in 2003 al veel geld voor uitgegeven. De kanalisatie welke in de jaren '70 van de vorige eeuw heeft plaatsgevonden is toen door Duitsland betaald.

Wij vinden het een onzinnig plan!

Wij vragen u onze zienswijze te onderschrijven met uw handtekening.

 
De door indienders gedane zienswijze en een door u in vullen formulier en/of handtekeningenlijst is op deze site te downloaden.
Wij verwijzen u naar icoon downloads.

 Graag zien wij e.e.a. voor 26 september a.s. in ons bezit.